Isu Su4mi Diramp4s 13 T4hun Lalu M4sih Diungkit,Jaw4pan Abby R4ih Pujian Netizen

2008 ʟᴀʟᴜ, ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀʙʙʏ ᴀʙᴀᴅɪ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴛɪᴛɪᴋ ᴘᴇɴᴀᴍᴀᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴘᴀʟɪᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ ʜᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍᴇʏ ꜱᴜʜᴀɪᴢᴀ. ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴇʙᴀᴛɴʏᴀ ʜɪᴋᴍᴀʜ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ, ʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ɴᴏʀᴍᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ ᴍᴇʟᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ꜱᴇɴɢᴋᴇᴛᴀ ꜱɪʟᴀᴍ. ᴘᴀꜱᴛɪɴʏᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʙᴇʀᴅᴀᴍᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ɪᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴜᴅᴀʜ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ‘ɢᴇʀᴀᴋ ᴋʜᴀꜱ’ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪɴᴘɪʀᴀꜱɪ ᴅᴀɴ ꜱɪᴍʙᴏʟ ᴋᴇᴛᴀʙᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ.

ᴍᴀᴍᴀ ᴍᴜᴍᴍʏ ʙᴇʀɢᴀʙᴜɴɢ ᴍᴇʟᴇᴛᴏᴘ…ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ꜱʏᴜᴋᴜʀ

13 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪꜱᴜ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴀʙʙʏ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴜɴɢᴋɪᴛᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪꜱᴜ ʀᴀᴍᴘᴀꜱ-ᴍᴇʀᴀᴍᴘᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴏʀᴀɴɢ. ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ꜱᴀᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴍᴇꜱʀᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍᴇʏ ꜱᴜʜᴀɪᴢᴀ ᴋᴇ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.

ᴛɪᴀᴅᴀ ʜᴀᴋ ᴋɪᴛᴀ, ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʜᴀᴋ ᴀʟʟᴀʜ

“ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ꜱᴜᴅɪ ᴋɪᴛᴀ ᴄᴀʀɪʟᴀʜ ʟᴀɪɴ”. ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴏᴍᴇɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴀʙʙʏ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴇᴅᴜᴋᴀᴀɴ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʀᴜᴘᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜʟɪʜ ꜱᴇɪʀɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ. ᴀᴘᴀʟᴀɢɪ, ꜱᴇɢᴀʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴜɴʏᴀᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍɪʟɪᴋ ᴀʟʟᴀʜ.

ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ʙᴀɢɪ ʀᴀᴄᴜɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʀᴇᴅᴀ…ᴀʟʟᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴀʙʙʏ ʜᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ

ʀᴇꜱᴘᴏɴ ʙᴀʟᴀꜱ ᴀʙʙʏ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴘᴜᴊɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʟᴀᴅᴀɴɪ ꜱɪᴋᴀᴘ ᴍᴇᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴜᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴘᴀʜɪᴛ. ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ‘ʀᴀᴄᴜɴ’ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀʀᴛɪꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴋʜᴜᴀᴛɪʀɪ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴘᴜʟᴀ ɪꜱᴜ ʟᴀɪɴ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ : ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴀʙʙʏ ᴀʙᴀᴅɪ

About admin

Check Also

[VIDEO]”Happy Birthd4y Dzakira Talita Zahra…” Ucapan Hari Lahir Bu4t Talita Buat Ramai Tersentuh

  Semalam merupakan hari ulang tahun anak kedua seorang pelawak, pelakon, pengacara, penyanyi dan penyampai …

Leave a Reply

Your email address will not be published.